Privacyverklaring Caritas Betuwe West/Protocol voor klanten

Wanneer personen (voor het eerst) contact opnemen met de Caritas Betuwe West informeren wij hen over hoe de Caritas Betuwe West omgaat met persoonsgegevens. Dat geldt ook voor uw persoonsgegevens. Wij willen zorgvuldig omgaan met de informatie die vertrouwelijk met ons wordt gedeeld. Hoe wij dit doen en welke rechten u heeft, leest u in deze privacyverklaring. Het Algemeen Reglement bescherming persoonsgegevens PCI H.Suitbertus werknaam Betuwe West is leidend. Deze is op de site van de Caritas Betuwe West te vinden.

 1. Heeft u vragen over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens dan kunt u altijd contact opnemen met ons. Hieronder leest u wie wij zijn en hoe u ons kunt bereiken. Naam: G.H.M. Kroeze-Reijtenbagh, secretaris bestuur Caritas Betuwe West E-mail:www.pciwestbetuwe.nl
 2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt door de Caritas Betuwe West?
  •   In de administratie van de secretaris van de betreffende werkgroep staan persoonsgegevens over de personen die met ons contact opnemen. Wij leggen deze persoonsgegevens vast in bestanden, zoals bijvoorbeeld de naam, het adres, het emailadres, geboorteplaats, geboortedatum en/of telefoonnummer. De secretaris is de beheerder.
  •   In het bestand met contactgegevens bewaren wij uw contactgegevens om u te kunnen bereiken over uw vraag aan ons,
  •   In het financiële bestand staan bepaalde financiële gegevens of inkomensgegevens over uw persoonlijke situatie. Dit kan zijn een rekeningnummer of een bankafschrift.
  •   Wij publiceren nooit zonder toestemming de naam of een foto van iemand die zich met een hulpvraag tot de Caritas Betuwe West richt.
 3. Waarom verwerkt de Caritas Betuwe West persoonsgegevens ?
  •   Om betrokkenen op een zorgvuldige manier te helpen bij hun vraag aan de CaritasBetuwe West. Om een beoordeling van de vraag te maken worden persoonsgegevens verzameld en bewaard. Persoonsgegevens worden verzameld om de aanvraag te beoordelen en bewaard om een goede administratie bij te houden en eventueel misbruik van aanvragen te registreren;
  •   De Caritas Betuwe West verwerkt financiële gegevens en contactgegevens om te registeren welke betalingen door de Caritas Betuwe West worden gedaan en welke betalingen door de Caritas Betuwe West worden ontvangen;
  •   Om te kunnen voldoen aan de administratieve verplichtingen die de Rooms- Katholieke Kerk stelt;
  •   Om te dienen als bron voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.
 4. Wat zijn de rechtsgronden voor de gegevensverwerking door de Caritas Betuwe West?
  •   Het gerechtvaardigde belang van de Caritas Betuwe West bij:a) het instandhouden van een doelmatige organisatie van de Caritas Betuwe West;
   b) het onderhouden van contact met betrokkenen en
   c) het uitoefenen van haar opdracht.
  •   De uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is;
  •   De nakoming van een wettelijke verplichting ;
page1image1359623312

 De toestemming die de betrokkene heeft verleend op verzoek van de Caritas Betuwe West.

5. Bewaartermijn
 De persoonsgegevens opgeslagen in andere bestanden worden niet langer bewaard

dan nodig is voor het gebruik er van. Financiële gegevens en financiële administraties worden maximaal 7 jaar bewaard. Met toestemming van de betrokkene mag de Caritas Betuwe West persoonsgegevens langer bewaren.

 1. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
  •   Persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan leden van de betreffende CaritasBetuwe West werkgroep
  •   In alle andere gevallen worden persoonsgegevens alleen met toestemming vanbetrokkenen aan een andere instelling verstrekt.
  •   Persoonsgegevens worden zonder toestemming van betrokkene aan een andereinstelling verstrekt als de Caritas Betuwe West hiertoe verplicht is op grond van dewet.
 2. Beveiliging van de opgeslagen persoonsgegevens De beveiligde toegang tot het persoonsgegevens is beperkt tot de leden van het bestuur van de Caritas Betuwe West of door hen aangestelde personen. Andere personen hebben geen toegang. De Caritas Betuwe West heeft op organisatorisch en technisch vlak maatregelen genomen om de persoonsgegevens die zij beheert te beveiligen.
 3. Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
  •   Iedere betrokkene heeft recht op inzage in de over hem/haar opgeslagenpersoonsgegevens.
  •   Als u een fout aantreft, kunt u deze doorgeven aan de Caritas Betuwe West
  •   Als de Caritas Betuwe West persoonsgegevens van u heeft, zonder een juistegrondslag of de gegevens onrechtmatig verwerkt kunt u de Caritas Betuwe Westverzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
  •   De Caritas Betuwe West behandelt uw verzoek volgens de regels van het NederlandsRecht.
  •   De contactgegevens van de Caritas Betuwe West vindt u bovenaan deprivacyverklaring.
 4. Datalek
  •   Een datalek is een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.
  •   Mocht dit gebeuren, dan meldt u de beveiligingsincident en/of datalek aan de secretaris van het bestuur van de Caritas Betuwe West die het registreert.
  •   Deze secretaris meldt dit vervolgens bij de AVG-contactpersoon van het bisdom Utrecht
  •   Binnen de Caritas Betuwe West analyseert het bestuur wat er is gebeurd, handelt ter voorkoming van erger en trekt er lessen uit om procedures aan te passen

10. Klachtrecht

 •   Heeft u een klacht over hoe de Caritas Betuwe West met uw persoonsgegevensomgaat? Dan kunt u dit melden aan de Caritas Betuwe West. De contactgegevensvindt u bovenaan deze privacyverklaring.
 •   U krijgt schriftelijk bericht over het resultaat van het ingediende verzoek of deingediende klacht.
 •   Indien het bestuur van de Caritas Betuwe West het verzoek of de klacht niet ofslechts gedeeltelijk honoreert kunt u als u dit wil een klacht richten aan de Autoriteit Persoonsgegevens:Autoriteit Persoonsgegevens
  T.a.v. de klachtencoördinator Postbus 93374 2509 AJ DEN HAAG