Caritas Werkgroep H. Barbara

De leden van de Caritas Werkgroep zijn bereikbaar via het contact formulier op deze website of via een directe e-mail. Stuur een bericht met naam en adresgegevens en een korte omschrijving van de hulpvraag via het contactformulier. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met u opgenomen.


Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
Ditmar van Vuren, voorzitter
Melchior Verheijde, penningmeester
Martijn Schilders, algemeen lid
Bert van Emmerik, secretaris
Mariëlle de Jong, algemeen lid


Ons werk

De Caritas Werkgroep H. Barbara is in Culemborg verantwoordelijk voor de praktische uitvoering van de taken van de Caritas Betuwe West. Uitgangspunt daarbij is, dat de beschikbare middelen terecht komen bij die mensen die het écht nodig hebben.

De nadruk van ons werk ligt bij individuele en gerichte hulpverlening. Als lokale werkgroep zijn we steeds op zoek naar mogelijkheden om het beschikbare geld goed te besteden. We beseffen dat de burgerlijke overheid de hoofdverantwoordelijke is voor het organiseren van maatschappelijke steun. Maar er zijn altijd mensen, die bij de aanvraagprocedures en regelingen tussen wal en schip vallen en financieel  zwaar in de problemen komen.

Wij willen niet de indruk wekken, dat wij in staat zijn alle problemen voor mensen op te kunnen lossen, maar wij kunnen zeker een handje helpen. Bijvoorbeeld door een kleine financiële bijdrage, of door mensen, die het moeilijk hebben te adviseren.

De Caritas Werkgroep ondersteunt ook een aantal diaconale activiteiten en werkgroepen binnen onze eigen geloofsgemeenschap. Daarbij wordt wel steeds meer de afweging gemaakt of die passen binnen onze doelstelling: het helpen van mensen in nood.  

De Caritas Werkgroep H. Barbara werkt nauw samen met de lokale afdeling van de Vincentiusvereniging (contact: dmlvanvuren@gmail.com  ) en de Stichting Sociale Ondersteuning West Betuwe ( contact: dmlvanvuren@gmail.com )

Hoe werkt de Caritas Werkgroep?

De Caritas Werkgroep werkt zoveel mogelijk op de achtergrond. Dat is ter bescherming van de privacy van de bestuursleden, maar vooral ook van de hulpvragers. Mensen, die ondersteuning vragen, kunnen er op vertrouwen dat hun verzoek niet ‘op straat’ komt te liggen en discreet wordt behandeld.

Mensen komen helaas niet zo gemakkelijk met hun financiële problemen naar buiten. Het is daarom heel belangrijk dat leden van werkgroepen en mede parochianen signalen van armoede opvangen en aan ons doorgeven.

Bij individuele verzoeken om hulp en wat betreft de beoordeling van hulpvragen, werkt de Caritas Werkgroep samen met de Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk Rivierenland (STMR), de afdeling Schuldhulpverlening van de gemeente, SchuldHulpMaatje,  Elk Welzijn, de Stichting Samen Verder, het R.K. Basis-onderwijs etc. 

Wat doet de Caritas Werkgroep H. Barbara?

In onze eigen geloofsgemeenschap:

  • De Caritas Werkgroep geeft in incidentele gevallen direct financiële hulp aan parochianen, eventueel in de vorm van een lening.
  • Het financieel ondersteunen van activiteiten, zoals van de Contactdagen voor Oudere Parochianen en de Werkgroep Rouwbegeleiding.
  • Het beschikbaar stellen van vakantieaccommodatie voor een aantal minder draagkrachtige gezinnen (in samenwerking met de Vincentiusvereniging).
  • Verder kan de Caritas Werkgroep een bijdrage geven aan minder draagkrachtige ouderen in de kosten van een vakantieweek in Nieuw Hydepark in Doorn ( het voormalige Roosevelthuis).
  • Een aanvullende bijdrage aan kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen, die mee willen doen met de kinder- en tienerkampen van het Bisdom  o.l.v. dhr. Zweers.
  • Het bekostigen van het bloemetje van de week voor zieken en andere parochianen die ondersteuning nodig hebben.
  • Bijdrage aan de Stichting Noodfonds,waar in samenwerking met Schuld Hulp Maatje mensen met schulden een renteloze lening kunnen aanvragen.

In de samenleving:
De Caritas Werkgroep H. Barbara is vertegenwoordigd in het Interkerkelijk Hulpfonds waar met de overige christelijke kerken in Culemborg regelmatig overleg plaatsvindt over  individuele hulpverlening aan mensen, die niet tot een bepaalde geloofsgemeenschap behoren. Met de Stichting Samen Verder en in overleg met de R.K. scholen in Culemborg worden jaarlijks kerstpakketten beschikbaar gesteld aan de minder draagkrachtige inwoners van Culemborg. Het gaat daarbij om 500-600 adressen.

Daarnaast worden door de diaconieën van de bij de Raad van Kerken aangesloten kerken een aantal gezamenlijke projecten gefinancierd. Dit zijn:

Timonhuis

Thuis is de plek waar je jezelf kunt zijn, samen kunt eten of een luisterend oor vindt. Een Timon Woongroep wil zo’n thuis zijn voor jong-volwassenen (18-30 jaar) die tijdelijk een extra steun in de rug nodig hebben op hun weg naar zelfstandigheid. Een woongroep heeft vaste zg. kernbewoners, meestal een gezin met of zonder kinderen en een wisselende groep zg. mee-woners, die allemaal hun eigen ruimtes hebben. Behalve de support van de kernbewoners krijgen de jongeren professionele hulp van een woonbegeleider van Timon. De jongeren wonen maximaal twee jaar in een Timonhuis. Ook in Culemborg bestaat al vele jaren een Timon Woongroep aan de Schiestraat 9. Voor meer informatie: www.timon.nl 

Project SchuldHulpMaatje Culemborg

Schulden, eigen schuld?
Het kan je onverwacht overkomen. Door ziekte zijn er niet verzekerde hoge kosten of door ontslag dalen de inkomsten en de vaste lasten gaan maar door. Rekeningen blijven onbetaald en de huur of de  hypotheek kan niet betaald worden: er ontstaan schulden.

Voor mensen in financiële nood is er de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Zij kunnen een beroep doen op (bijzondere) bijstand van de gemeente, maar dit duurt soms lang of zij voldoen net niet aan de regels. Om mensen, die in financiële nood zijn geraakt, of hierin dreigen te raken, te kunnen helpen, is landelijk door de kerken en christelijke organisaties én gesteund door de politiek het project SchuldHulpMaatje opgericht.


Ook de diaconieën van de verschillende kerken in Culemborg zien een stijging in het aantal hulpvragen en die worden ook steeds complexer. Om die reden is vanuit het Interkerkelijk Hulpfonds, waarin ook de Caritas Werkgroep is vertegenwoordigd, begin 2012 het initiatief genomen voor het opstarten van de StichtingSchuldHulpMaatje Culemborg. Gemotiveerde en goedopgeleide vrijwilligers ondersteunen mensen bij het voorkomen en het oplossen van schulden en de problemen daar omheen. Het is niet de bedoeling dat de vrijwilliger het werk van de professionals gaat overnemen, maar wèl om de mensen, die hulp vragen te ondersteunen en naast hen te blijven staan. Een SchuldHulpMaatje is er voor iedereen, ongeacht identiteit, ras, geloofskeuze of geslacht. Voor aanvragen van hulp: coördinator@shmculemborg.nl of 0345-239000 
Meer en algemene informatie kunt u vinden op www.SchuldHulpMaatje.nl/locaties/culemborg