Privacyverklaring Caritas Betuwe West/Protocol voor bestuurders en uitvoerenden van organisaties t.b.v. de Caritas

Wanneer personen (voor het eerst) contact hebben met de Caritas Betuwe West informeren wij hen over hoe de Caritas Betuwe West omgaat met persoonsgegevens. Dat geldt ook voor uw persoonsgegevens. Wij willen zorgvuldig omgaan met de informatie die met ons wordt gedeeld. Hoe wij dit doen en welke rechten u heeft, leest u in deze privacyverklaring. Het Algemeen Reglement bescherming persoonsgegevens PCI H.Suitbertus werknaam Betuwe West is leidend. Deze is op de site van PCI Betuwe West te vinden.

 1. Heeft u vragen over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens dan kunt u altijd contact opnemen met ons. Hieronder leest u wie wij zijn en hoe u ons kunt bereiken. Naam: G.H.M. Kroeze-Reijtenbagh, secretaris bestuur van de Caritas Betuwe West E-mail:www.pciwestbetuwe.nl
 2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt door de Caritas Betuwe West?
  •   In de administratie van het lid van het bestuur van de Caritas Betuwe West die PR en Communicatie in zijn beheer heeft staan persoonsgegevens over de personen die regionale organisaties en contacten vertegenwoordigen waarmee de Caritas Betuwe West een relatie heeft t.b.v. de Caritas. De Caritas Betuwe West legt deze persoonsgegevens vast in bestanden, zoals bijvoorbeeld de naam, adres, het emailadres, en/of telefoonnummer. Het genoemde bestuurslid van de Caritas Betuwe West is de beheerder.
  •   In de administratie van een lokale Caritas Betuwe West werkgroep die contact heeft met sociale instanties t.b.v. de Caritas staan persoonsgegevens over de personen die lokale organisaties en contacten vertegenwoordigen waarmee de Caritas Betuwe West werkgroep een relatie heeft t.b.v. de Caritas. Een aangewezen lid van de Caritas Betuwe West werkgroep legt deze persoonsgegevens vast in bestanden, zoals bijvoorbeeld de naam, adres, het emailadres, en/of telefoonnummer.
  •   Wij publiceren nooit zonder toestemming van betrokkene de naam of een foto van iemand uit uw organisatie die in de bestanden van het Caritas Betuwe West bestuur en Caritas Betuwe West werkgroepen voorkomt, ook niet van klanten.
 3. Waarom verwerkt de Caritas Betuwe West uw persoonsgegevens ?
  •   Om het de werkgroepen van de Caritas Betuwe West mogelijk te maken deinformatie over uw organisatie te gebruiken om klanten die een Caritas Betuwe Westaanvraag doen beter te kunnen bedienen.
  •   Om te dienen als bron voor historische, statistische of wetenschappelijkedoeleinden.
 4. Wat zijn de rechtsgronden voor de gegevensverwerking door de Caritas Betuwe West?
  •   Het gerechtvaardigde belang van de Caritas Betuwe West bij:
   a) het instandhouden van een doelmatige organisatie van de Caritas Betuwe West;
   b) het onderhouden van contact met betrokkenen en
   c) het uitoefenen van haar opdracht.
  •   De uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is;
  •   De nakoming van een wettelijke verplichting ;
page1image1359075280

 De toestemming die de betrokkene heeft verleend op verzoek van de Caritas Betuwe West.

5. Bewaartermijn
 De persoonsgegevens opgeslagen in andere bestanden worden niet langer bewaard

dan nodig is voor het gebruik er van.

 1. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
  •   Het bestuurslid PR en Communicatie van het bestuur van de Caritas Betuwe West verstrekt persoonsgegevens aan andere bestuursleden.
  •   Persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan leden van de betreffende Caritas Betuwe West werkgroep.
  •   In alle andere gevallen worden persoonsgegevens alleen met toestemming van betrokkenen aan een andere instelling verstrekt.
  •   Persoonsgegevens worden zonder toestemming van betrokkene aan een andere instelling verstrekt als de Caritas Betuwe West hiertoe verplicht is op grond van de wet.
 2. Beveiliging van de opgeslagen persoonsgegevens
   De beveiligde toegang tot het persoonsgegevens is beperkt tot de leden van hetbestuur van de Caritas Betuwe West of door hen aangestelde personen. Anderepersonen hebben geen toegang.
   De Caritas Betuwe West heeft op organisatorisch en technisch vlak maatregelengenomen om de persoonsgegevens die zij beheert te beveiligen.
 3. Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
  •   Iedere betrokkene heeft recht op inzage in de over hem/haar opgeslagen persoonsgegevens.
  •   Als u een fout aantreft, kunt u deze doorgeven aan de Caritas Betuwe West
  •   Als de Caritas Betuwe West persoonsgegevens van u heeft, zonder een juistegrondslag of de gegevens onrechtmatig verwerkt kunt u de Caritas Betuwe Westverzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
  •   De Caritas Betuwe West behandelt uw verzoek volgens de regels van het NederlandsRecht.
  •   De contactgegevens van de Caritas Betuwe West vindt u bovenaan deprivacyverklaring.
 4. Datalek
  •   Een datalek is een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.
  •   Mocht dit gebeuren, dan meldt u het beveiligingsincident en/of datalek aan de secretaris van het bestuur van de Caritas Betuwe West die het registreert.
  •   Deze secretaris meldt dit vervolgens bij de AVG-contactpersoon van het bisdom Utrecht
  •   Binnen de Caritas Betuwe West analyseert het bestuur wat er is gebeurd, handelt ter voorkoming van erger en trekt er lessen uit om procedures aan te passen10. Klachtrecht
 •   Heeft u een klacht over hoe de Caritas Betuwe West met uw persoonsgegevens omgaat? Dan kunt u dit melden aan de Caritas Betuwe West. De contactgegevens vindt u bovenaan deze privacyverklaring.
 •   U krijgt schriftelijk bericht over het resultaat van het ingediende verzoek of de ingediende klacht.
 •   Indien het bestuur van de Caritas Betuwe West het verzoek of de klacht niet of slechts gedeeltelijk honoreert kunt u als u dit wil een klacht richten aan de Autoriteit Persoonsgegevens:Autoriteit Persoonsgegevens,
  T.a.v. de klachtencoördinator Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG